Privacy Reglement

In het privacyreglement zijn de rechten en plichten van de cliënt en van Aanzien vastgelegd. U kunt het reglement hier downloaden: Privacyreglement (PDF) >>

 

Algemene Leveringsvoorwaarden

 

1. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Aanzien B.V. met betrekking tot ambulante zorg en zorg met verblijf.
2. Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt vóór of bij het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtgever ter hand gesteld. De tekst van deze algemene voorwaarden is te bekijken en te downloaden op de website van Aanzien B.V.: www.aanzien.nl. Aanzien B.V. stelt op aanvraag opdrachtgever omgaand de tekst van deze algemene voorwaarden kosteloos ter beschikking.
4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
5. Aanzien B.V. is bevoegd in het geval dit naar haar inzicht noodzakelijk is voor een juiste uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van diensten van derden. Zij sluit hiervoor overeenkomsten af met de door haar ten behoeve van opdrachtgever ingehuurde derde. Voor wat betreft die diensten verricht door een door Aanzien B.V. ingehuurde derde zullen de voorwaarden van die derden niet van toepassing zijn, maar deze algemene voorwaarden, met terzijdestelling van de voorwaarden van die derden.
6. Voor zover derden bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn is de opdrachtgever gehouden in alle redelijkheid mee te werken aan totstandkoming van de overeenkomst met die derden.

2. Definities

1. Opdrachtgever: de persoon en/of wettelijke vertegenwoordiger waar Aanzien BV een zorgleveringsovereenkomst mee afgesloten heeft danwel die zich heeft aangemeld bij Aanzien B.V. om een overeenkomst mee te gaan sluiten.
2. Aanzien B.V.: de gebruiker van deze algemene Voorwaarden, een organisatie die integrale hulpverlening biedt aan mensen met meervoudige en complexe problemen van jong volwassenen tot ouderen met verschillende (culturele) achtergronden, in opdracht van de gemeente, zorgkantoor, ketenpartner of cliënt.
3. Gemeenten: de instantie waarmee Aanzien een overeenkomst heeft om diensten te mogen bieden, tevens de beschikkende organisatie (WMO).
4. Zorgkantoor: de instantie waarmee Aanzien een overeenkomst heeft om diensten te mogen bieden (Wlz).
5. SVB: Sociale verzekeringsbank, uitkerende instantie in geval van zorg vanuit persoonsgebonden budget.
6. Diensten: Individuele en/of groepsbegeleiding in ambulante vorm, begeleid wonen en beschermd wonen en kortdurende behandeling, uitgewerkt in het zorgplan.
7. Ketenpartners: Samenwerkende instanties waarmee Aanzien B.V. mogelijkerwijs een onderaannemerschap mee heeft gesloten.

3. Aanmelding/totstandkoming overeenkomst

1. Vrijblijvend kan er door opdrachtgever digitaal of schriftelijke informatie aangeleverd worden.
2. De opdrachtgever kan zich aanmelden via het aanmeldformulier op de website van Aanzien B.V.
3. In een vrijblijvend oriëntatiegesprek worden wensen en behoeften kenbaar gemaakt.
4. Aanzien B.V. verwijst de opdrachtgever naar de beschikkende instantie als een beschikking of indicatie nog niet is toegekend.
5. Gegevens die tijdens de aanmelding en oriëntatie worden verworven, blijven bewaard met als doel het formuleren van een zorg(leverings)overeenkomst. Indien er niet wordt overgegaan tot het afsluiten van een zorg(leverings)overeenkomst tussen opdrachtgever en Aanzien B.V. worden de verworven gegevens vernietigd.
6. Aanzien B.V. doet op basis van de intake een aanbod aan de opdrachtgever waarin de te leveren zorg en alle te leveren diensten nauwkeurig zijn beschreven.
7. De overeenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtgever het aanbod van Aanzien B.V. aanvaardt. Ter bevestiging hiervan ondertekenen de Aanzien B.V. en de opdrachtgever de overeenkomst.
8. De zorg(leverings)overeenkomst van Aanzien B.V. bevat tenminste (informatie over): persoonsgegevens, gegevens wettelijk vertegenwoordiger, het zorgarrangement en aanvullende services, het zorgplan, privacy, de woning (aanvaarding, gebruik, onderhoud en gebreken, interne verhuizing, oplevering), aanvullende bepalingen (kosten, aansprakelijkheid, klachten en geschillen, nieuwe indicatie/zorgbeschikking, beëindiging en duur overeenkomst), ondertekening van de opdrachtgever en Aanzien B.V.

4. Informatie

1. De opdrachtgever heeft recht op die informatie die noodzakelijk is om een weloverwogen keuze over de zorg-en dienstverlening van Aanzien B.V. te kunnen maken. Deze informatie omvat tenminste:
a. Beknopte uiteenzetting over de zorginstelling en de gang van zaken van het zorgproces;
b. Informatie over het overeenkomen en beëindigen van de zorg(leverings)overeenkomst;
c. Informatie over de intake, verdere zorgverlening en indien van toepassing verblijf;
d. Informatie over de cliëntenraad;
e. Informatie over de klachten- en geschillenregeling;
f. Informatie over de vertrouwenspersoon en de klachtenfunctionaris;
g. De huisregels;
h. Informatie over de kosten, eigen bijdrage en betaling voor kosten voor aanvullende diensten;
i. Feitelijke informatie over de zorginstelling, waaronder tenminste informatie over de bereikbaarheid in geval van nood.
2. Aanzien B.V. zorgt er voor dat de opdrachtgever de informatie ontvangt op een voor opdrachtgever geschikte wijze.

5. Zorg(leverings)overeenkomst

1. Aanzien B.V. hanteert een zorg(leverings)overeenkomst. Deze bevat (informatie over): persoonsgegevens, gegevens wettelijk vertegenwoordiger, het zorgarrangement en aanvullende services, het zorgplan, privacy, de woning (aanvaarding, gebruik, onderhoud en gebreken, interne verhuizing, oplevering), aanvullende bepalingen (kosten, aansprakelijkheid, klachten en geschillen, nieuwe indicatie/zorgbeschikking, beëindiging en duur overeenkomst), ondertekening van de opdrachtgever en Aanzien B.V.
2. De opdrachtgever mag te allen tijde de zorg(leverings)overeenkomst beëindigen. Hiervoor geldt een opzegtermijn van een maand, welke ingaat op het moment van het schriftelijk ontvangen van de opzegging.
3. Bij wederzijdse overeenstemming tussen Aanzien B.V. en opdrachtgever is het mogelijk de opzegtermijn te verkorten.

6. Overeengekomen diensten, annuleren en afmelden

1. De opdrachtgever is verplicht tot het afnemen van de overeengekomen diensten.
2. Afmelden en verzetten van de diensten dient minimaal 24 uur op voorhand plaats te vinden. Bij een niet tijdige afmelding is de opdrachtgever het gebruikelijke tarief voor de afgesproken tijd verschuldigd. Dit geldt ook in geval van ziekte.
3. Het afmelden en verzetten dient te allen tijde schriftelijk bij de betreffende werknemer van Aanzien B.V. waarmee de afspraak gemaakt is te gebeuren.
4. Bij ziekte van de werknemer van Aanzien B.V. wordt er altijd, in overleg met de opdrachtgever, gekeken naar mogelijkheden tot vervanging.

7. Goed opdrachtgeverschap

1. Opdrachtgever dient zich voorafgaand aan het sluiten van de zorg(leverings)overeenkomst en op verzoek van Aanzien B.V. ook gedurende die overeenkomst met een wettelijk erkend, geldig legitimatiebewijs te legitimeren en overlegt gegevens van zijn zorgverzekeraar.
2. Opdrachtgever geeft Aanzien B.V. naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de overeenkomst behoeft, waaronder begrepen informatie over een eventuele wilsverklaring, de naam en de bereikbaarheidsgegevens op van een contactpersoon en, indien van toepassing, van de persoon die door de opdrachtgever schriftelijk is gemachtigd in zijn plaats te treden als deze niet meer in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen.
3. De opdrachtgever die bij Aanzien B.V. op de wachtlijst staan en gedurende de wachttijd een overeenkomst sluit met een andere zorginstelling, meldt deze dit aan Aanzien B.V. zodra deze overeenkomst is gesloten.
4. De opdrachtgever houdt zich aan de huisregels en onthoudt zich naar beste kunnen van gedrag dat risico oplevert voor de veiligheid van cliënten en medewerkers binnen Aanzien B.V.
5. De opdrachtgever werkt mee aan de instructies en maatregelen van Aanzien B.V. gericht op de (brand)veiligheid.
6. De opdrachtgever biedt alle noodzakelijke medewerking om Aanzien B.V. in staat te stellen de zorg te leveren conform regelgeving betreffende de arbeidsomstandigheden en zoals vastgelegd in het zorgplan of in het kader van veiligheid.
7. De opdrachtgever moet met bekwame spoed melding maken van de door hem geconstateerde schade.

8. Betaling

1. Betaling van de geleverde diensten geschiedt middels declaratie bij gemeente, zorgkantoor, ketenpartner, SVB of bij de opdrachtgever, afhankelijk van de afspraken maandelijks of vierwekelijks.
2. Indien de opdrachtgever betaling verschuldigd is voor de zorg-en dienstverlening, informeert Aanzien B.V. over de geldende tarieven.
3. Aanzien B.V. is gerechtigd de tarieven voor de zorg-en dienstverlening aan te passen aan, in ieder geval, de loon-en kostenontwikkelingen en wettelijke tarieven.
4. Indien er een woning wordt gehuurd via Aanzien B.V. dient het huurbedrag vóór de 1e van de geldende maand voldaan te zijn. Dit geldt ook voor de servicekosten.
5. Bij de ingang van de huur op iedere andere datum dan de 1e van de maand, dient de huur voor die periode vooraf voldaan te zijn.
6. Indien opdrachtgever een woning betrekt van Aanzien B.V. vanuit een verblijfsindicatie, dient er een facilitaire bijdrage gedaan te worden. Deze dient vóór de 1e van de geldende maand voldaan te zijn.
7. Bij de ingang van het verblijf op een andere datum dan de 1e van de maand, dient de facilitaire bijdrage voor die periode vooraf voldaan te zijn.
8. De opdrachtgever verplicht zich tot het betalen van het volledige tarief van afgesproken bijdragen (huur, facilitaire bijdragen en servicekosten).
9. Betaling middels facturatie dient te geschieden vóór de in de factuur genoemde datum.
10. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de tijdige nakoming van zijn verplichtingen, kan er worden overgegaan tot een betalingsregeling met Aanzien B.V. Op deze regeling dient door zowel opdrachtgever (en indien van toepassing bewindvoerder of budgetbeheerder) en Aanzien B.V. akkoord te zijn gegeven.
11. Eveneens kan er overgegaan worden op het inzetten van een incassobureau. Alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten recht zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitenrechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Aanzien B.V. hogere kosten ter incasso heeft gemaakt dan redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. Over deze kosten is de opdrachtgever rente verschuldigd.
12. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeenge¬ko¬men termijn betaalt, is opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebre¬ke¬stelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschul¬digd. Indien opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vor¬dering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,-.
13. Betaling vindt steeds plaats zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
14. Al hetgeen opdrachtgever betaalt strekt eerst tot voldoening van de verschul¬digde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de openstaande facturen.

9. Privacy en gegevensbescherming

1. Voor de in dit artikel bedoelde gegevens geldt onverkort hetgeen is bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (AVG). Voor zover de in dit artikel bedoelde gegevens vallen onder de artikelen 7:446 tot en met 7:468 BW en de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz), geldt onverkort hetgeen daar is bepaald.
2. Aanzien B.V. is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Aanzien B.V. neemt alle voorzorgsmaatregelen om de privacy van de opdrachtgever te bewaken.
3. De opdrachtgever verleent toestemming aan Aanzien B.V. om zijn/haar persoonsgegevens of die van de persoon die hij/zij vertegenwoordigt, op te nemen en te verwerken in het elektronisch cliëntendossier waar Aanzien B.V. mee werkt. Dit elektronisch cliëntendossier is slechts toegankelijk voor de medewerkers van Aanzien B.V.
4. Bij beëindiging van de overeenkomst bewaart de Aanzien B.V. de gegevens en krijgt de opdrachtgever een kopie op zijn verzoek. Voor de gegevens bedoeld in artikel 7:454 BW gelden de daar bepaalde bewaartermijn en de rechten van opdrachtgever ten aanzien van correctie. Voor de gegevens die bewaard worden op grond van de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (artikel 56 lid 3 Wet Bopz) en Besluit patiëntendossier geldt de daarin bepaalde bewaartermijn. Voor andere gegevens geldt de norm genoemd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
5. De persoonsgegevens mogen uitsluitend en voor zover dat nodig is gebruikt worden voor:
a. Kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering;
b. Het bijhouden van het dossier ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst;
c. De financiële afwikkeling en controle;
d. Intercollegiale toetsing;
e. Intervisie, supervisie en opleiding of onderwijs;
f. Incidenten- en calamiteitenonderzoek.
6. De door Aanzien B.V. vastgelegde zorginhoudelijke gegevens over de opdrachtgever blijven steeds ter beschikking van zowel de Aanzien B.V. als de opdrachtgever.
7. Aanzien B.V. vernietigt de gegevens binnen drie maanden na een daartoe strekkend verzoek van de opdrachtgever, tenzij het bewaren van de gegevens van belang is voor iemand anders dan de opdrachtgever zelf, Aanzien B.V. in het kader van haar (verantwoording over de verleende) dienstverlening of wanneer dit in strijd is met de wet.
8. Aanzien B.V. verstrekt zonder de schriftelijke toestemming van de opdrachtgever geen (inzage in) gegevens over de opdrachtgever aan derden, behalve ter voldoening aan een wettelijke verplichting. Onder derden wordt niet verstaan:
a. degenen die rechtstreeks zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst voor zover de verstrekking van gegevens en inzage noodzakelijk is voor de door hen te verrichten werkzaamheden;
b. de vertegenwoordiger voor zover de verstrekking van gegevens noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn taken.
9. De Aanzien B.V. instrueert individuele zorgverleners en andere bewerkers van de persoonsgegevens van de opdrachtgever over hun geheimhoudingsplicht en sluit hiervoor bewerkersovereenkomsten af.

10. Kwaliteit van zorg

1. Aanzien B.V. levert verantwoorde zorg- en dienstverlening met inachtneming van de normen zoals die door representatieve organisaties in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg zijn vastgesteld. De zorg-en dienstverlening is van een goed niveau, die tenminste doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verleend en die afgestemd is op de reële behoefte van de opdrachtgever en tegelijkertijd borg staat voor de veiligheid van opdrachtgevers en werknemers.
2. Alle werknemers van Aanzien B.V. overleggen bij aanname een Verklaring Omtrent Gedrag, welke niet ouder is dan 3 maanden en betrekking heeft op de werkzaamheden die zij bij Aanzien B.V. gaan uitvoeren. Aanzien B.V. zorgt ervoor dat alle zorgverleners die binnen de organisatie van de Aanzien B.V. of in opdracht van de Aanzien B.V. zorg verlenen aan de opdrachtgever:
a. hiertoe te allen tijde bevoegd en bekwaam zijn;
b. handelen overeenkomstig de voor de zorgverleners geldende professionele
standaarden waaronder de richtlijnen van de beroepsgroep.
3. Aanzien B.V. zorgt voor continuïteit van de zorg.
4. Aanzien B.V. past geen vrijheidsbeperkende maatregelen toe, tenzij de situatie zodanig risicovol is voor de opdrachtgever of anderen dat er geen enkel alternatief is en uitsluitend binnen de wettelijke kaders. Bij toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen legt de zorgaanbieder in het zorgplan vast:
a. de aanleiding tot het nemen van de maatregelen;
b. welke maatregelen zijn genomen;
c. welke alternatieven zijn overwogen;
d. welk effect de vrijheidsbeperking heeft gehad op de opdrachtgever.

11. Veiligheid

1. Aanzien B.V. draagt zorg voor de veiligheid van infrastructuur en faciliteiten. Deze voldoen aan de geldende eisen.
2. Aanzien B.V. treft zodanige personele en materiële voorzieningen dat de accommodatie geschikt is voor de opvang, het verblijf en, indien van toepassing, de behandeling van opdrachtgevers. De Aanzien B.V. zorgt ervoor dat de opdrachtgever op een verantwoorde wijze in de accommodatie kan verblijven en, indien van toepassing, kan worden behandeld.
3. Aanzien B.V. maakt gebruik van deugdelijk materiaal.
4. Aanzien B.V. zorgt ervoor dat adequate maatregelen zijn getroffen ter voorkoming van brand, inbraak en andere onveilige situaties.
5. Aanzien B.V. heeft een calamiteitenplan en geeft zorgverleners en opdrachtgevers duidelijke instructies wat zij moeten doen bij brand en andere calamiteiten.
6. In het geval de opdrachtgever te maken heeft met meerdere zorgverleners, zorgt Aanzien B.V. voor een goede informatieoverdracht, periodiek overleg over de opdrachtgever, voor duidelijkheid over welke persoon waarvoor verantwoordelijk is en welke persoon het aanspreekpunt voor opdrachtgever is voor welk onderwerp.
7. In het geval zich een incident voordoet, informeert Aanzien B.V. de opdrachtgever indien betrokken zo spoedig mogelijk over:
a. de aard en de oorzaak van het incident;
b. of en welke maatregelen zijn genomen om soortgelijke incidenten te voorkomen.
10. Aanzien bewaart geen eigendommen van de opdrachtgever. Aanzien B.V. treft maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om schade aan of vermissing van de eigendommen van de opdrachtgever te voorkomen. Aanzien B.V. informeert opdrachtgever over deze maatregelen.

12. Gedragscode

1. Aanzien B.V. houdt rekening met de individuele wensen van de opdrachtgever, voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is. Aanzien B.V. mag hier te allen tijde van afwijken indien de belangen van anderen zich hiertegen verzetten.
2. Aanzien B.V. draagt zorg voor voldoende gekwalificeerde medewerkers die de overeenkomst naar beste inzicht en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd worden. Hierbij dienen de medewerkers van Aanzien B.V. zich te houden aan de binnen Aanzien B.V. geldende gedragscode.

13. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

1. Aanzien B.V. opereert volgens de wet welk het gebruik verplicht van een meldcode bij vermoedens van:
a. Huiselijk geweld, waaronder (ex-)partner geweld, eergerelateerd geweld en ouderenmishandeling;
b. Kindermishandeling;
2. Aanzien B.V. hanteert een protocol dat in gang gaat bij het signaleren van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling, zoals hierboven beschreven.
3. De opdrachtgever kan dit protocol opvragen bij Aanzien B.V.

14. Beëindiging van de overeenkomst

1. De overeenkomst eindigt:
a. door overlijden van de opdrachtgever;
b. bij wederzijds goedvinden;
c. na eenzijdige schriftelijke opzegging van de overeenkomst door de opdrachtgever of Aanzien B.V., met inachtneming van het onder 13.2 tot en met 13.5 bepaalde.
d. van rechtswege als de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan;
e. ingeval van ontbinding door de rechter.
2. De opdrachtgever kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste een maand.
3. Aanzien B.V. kan de overeenkomst uitsluitend opzeggen:
a. als Aanzien B.V. de zorg passend bij het nieuwe indicatiebesluit niet mag verlenen, omdat Aanzien B.V. geen toelating heeft op grond van de Wtzi voor de geïndiceerde zorg. In dat geval gelden de volgende vereisten voor opzegging:
1e. Aanzien B.V. neemt een redelijke opzegtermijn in acht;
2e. Aanzien B.V. heeft al bij de intake aan de opdrachtgever duidelijk gemaakt welke vormen van zorg zij wel en niet verleent;
3e. Aanzien B.V. spant zich in om voor de opdrachtgever een passend alternatief te vinden.
b. als Aanzien B.V. de zorg passend bij het nieuwe indicatiebesluit niet mag verlenen, omdat het contract tussen Aanzien B.V. en het zorgkantoor geen ruimte biedt voor de geïndiceerde zorg. In dat geval is voor de opzegging vereist dat Aanzien B.V. zich vergeefs tot het zorgkantoor heeft gewend met het verzoek om toestemming; ook geldt het bepaalde in a onder 1e, 2e en 3e;
c. als Aanzien B.V. de zorg passend bij het nieuwe indicatiebesluit niet kan verlenen, omdat Aanzien B.V. niet de hiervoor benodigde specialistische deskundigheid heeft. In dat geval gelden de vereisten voor opzegging als genoemd in a onder 1e, 2e en 3e;
d. wanneer na crisisopname geen indicatie voor Wlz-zorg wordt verleend;
e. als de zorg niet langer nodig is, terwijl de indicatie nog loopt;
f. als de zorg niet langer nodig is, terwijl de indicatie nog loopt. In dat geval gelden de volgende vereisten voor opzegging:
1e. Aanzien B.V. neemt een redelijke opzegtermijn in acht;
2e. de zorgovereenkomst eerder kan worden beëindigd dan de indicatie aangeeft;
3e. Aanzien B.V. heeft de opdrachtgever gewezen op de mogelijkheid van een second opinion over het al dan niet langer nodig zijn van de zorg.
g. om gewichtige redenen, mits is voldaan aan de volgende voorwaarden:
1e. Aanzien B.V. heeft de gronden waarop de voorgenomen opzegging berust met de opdrachtgever besproken;
2e. Aanzien B.V. heeft de opdrachtgever een passend alternatief aangeboden;
3e. Aanzien B.V. heeft de opdrachtgever gewezen op de mogelijkheid een klacht in te dienen;
4e. Aanzien B.V. neemt een redelijke opzegtermijn in acht.
4. In de situaties genoemd in 13.3 onder a, b en c eindigt de overeenkomst niet eerder dan de dag waarop de opdrachtgever zorg ontvangt van de nieuwe zorgverlener.
5. In de situatie genoemd in 13.3 onder a tot en met e is de Aanzien B.V. gerechtigd om de kamer na het vertrek van de opdrachtgever te ontruimen en de daarin aanwezige goederen gedurende maximaal drie maanden op te slaan als deze goederen niet door of namens de opdrachtgever zijn verwijderd binnen een door de Aanzien B.V. en de opdrachtgever afgesproken periode van 7 dagen. In onderling overleg kan van de hier bedoelde periodes worden afgeweken. Indien na drie maanden of na de afgesproken termijn de goederen niet zijn verwijderd, staat het de Aanzien B.V. vrij hierover te beschikken. De Aanzien B.V. mag voor het opslaan van de goederen een redelijke vergoeding in rekening brengen.
6. Bij beëindiging van de overeenkomst als omschreven in artikel 13.1 onder b en c vindt een gesprek plaats tussen de opdrachtgever en Aanzien B.V., waarbij de voor de nazorg noodzakelijke instructies aan de orde komen. Dit gesprek omvat in ieder geval:
1. aan welke instantie/zorgverlener door de Aanzien B.V. informatie wordt gegeven en welke informatie dit betreft;
2. informatie over afspraken die de Aanzien B.V. met derden heeft gemaakt met betrekking tot de nazorg. Voor zover nodig worden de instructies schriftelijk meegegeven.

15. Aansprakelijkheid

1. Iedere aansprakelijkheid van Aanzien B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of anderszins is beperkt tot vergoeding van di¬rec¬te schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst be¬don¬gen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. Iedere aansprakelijkheid zal in geen geval meer bedragen dan EURO 25.000,00 (vijfentwintigduizend euro).
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. redelijke kosten die opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Aanzien B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van opdrachtgever wordt ontbonden;
b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
2. De hoogte van de aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel wordt verminderd met:
a. de factuurwaarde van de diensten die opdrachtgever terzake wel heeft genoten;
b. de reeds aan opdrachtgever verleende crediteringen ter zake van de overeenkomst.
3. De aansprakelijkheid van Aanzien B.V. voor schade door dood of lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan EURO 1.250.000,00 (één miljoen tweehonderdvijftigduizend euro). Aanzien B.V. is verzekerd Interpolis (Postbus 90106, 5000 LA Tilburg) tegen beroepsaansprakelijkheid tot maximaal 2,5 miljoen euro per incident met een maximum van 5 miljoen euro per jaar.
4. Aansprakelijkheid van Aanzien B.V. voor indirecte schade, gevolgschade, gemiste besparingen, schade verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan Aanzien B.V. voorgeschreven zaken of materialen van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door opdracht¬gever aan Aanzien B.V. voorgeschreven toeleveranciers, door opdrachtgever onjuiste of onvolledige aan Aanzien aangeleverde gegevens en alle andere vormen van schade dan genoemd in de vorige artikelleden, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.
5. De in voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Aanzien B.V.
6. De aansprakelijkheid van Aanzien B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de na¬koming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien opdracht¬gever haar onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Aanzien B.V. ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplich¬tingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat zij in staat is adequaat te reageren.
7. Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Aanzien B.V. zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.

16. Toepasselijk recht, klachten- en geschillenregeling

1. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn wordt beheerst door het Nederlands recht. Als bevoegde rechter is de Rechtbank Midden-Nederland in eerste instantie bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Aanzien B.V. en de opdrachtgever.
2. Aanzien B.V. hanteert een klachtenregeling, ondergebracht bij Quasir, expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen zorg en welzijn. De klachten- en geschillenregeling, alsook het klachtenreglement zijn terug te vinden op de website van Aanzien B.V.